357 Bank Auction in Nagpur

 • Auction Date 25 Nov 2020
 • EMD 4,50,000
Flat 2bhk in Pardi, Nagpur Indian Bank Indian Bank
30,37,000
 • Auction Date 25 Nov 2020
 • Area 70.55 Sq Mtrs
Flat 2bhk in Wadpakad, Nagpur Indian Bank Indian Bank
40,00,000
 • Auction Date 25 Nov 2020
 • EMD 4,00,000
Plot in Mahavir Nagar, Nagpur Karur Vysya Bank Karur Vysya Bank
35,23,000
 • Auction Date 25 Nov 2020
 • Area 1114 Sq ft
Flat in Wathoda, Nagpur Karur Vysya Bank Karur Vysya Bank
24,00,000
 • Auction Date 25 Nov 2020
 • Area 67.45 Sq Mtrs
Plot in Mangrul, Nagpur Karur Vysya Bank Karur Vysya Bank
69,80,000
 • Auction Date 26 Nov 2020
 • Area 232.50 Sq Mtrss
Plot in Mangrul, Nagpur Karur Vysya Bank Karur Vysya Bank
57,60,000
 • Auction Date 26 Nov 2020
 • Area 238.70 Sq Mtrss
Commercial Property in Mouza, Nagpur Karur Vysya Bank Karur Vysya Bank
47,00,000
 • Auction Date 26 Nov 2020
 • Area 34.54 Sq Mtrs
Land And Building in Pandharabodi, Nagpur Karur Vysya Bank Karur Vysya Bank
1,00,00,000
 • Auction Date 26 Nov 2020
 • EMD 10,00,000
 • Auction Date 03 Nov 2020
 • EMD 5,00,000