23 Bank Auction in Barabanki

 • Auction Date 30 Apr 2021
 • EMD 2,05,000
 • Auction Date 30 Apr 2021
 • EMD 2,75,000
 • Auction Date 30 Apr 2021
 • EMD 9,00,000
 • Auction Date 23 Mar 2021
 • Area 0.204 hect
Shop in Barabanki State Bank of India State Bank of India
19,84,000
 • Auction Date 10 Feb 2021
 • Area 19.45 Sq Mtrs
 • Auction Date 25 Feb 2021
 • Area 1909.415 Sq Mtrs
Plot Commercial in Kursi, Barabanki Punjab National Bank Punjab National Bank
52,50,000
 • Auction Date 25 Feb 2021
 • Area 788 Sq Mtrs
 • Auction Date 01 Mar 2021
 • Area 96 sq mtrs
 • Auction Date 25 Feb 2021
 • EMD 2,82,500
 • Auction Date 18 Jan 2021
 • Area 600 Sq Mtrs